Altijd 20% goedkoper!

Kwaliteit voor een lage prijs!

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden per d.d. 01 maart 2012. 
Versie 1.1.

Artikel 1

Defenities: In deze algemene voorwaarden worden de hieronderstaande termen bedoelt, tenzij anders is beschreven.

Leverancier: Vof Baron-Sinnema, tevens handelend onder de naam: Verfgoedkoper.nl, is gebruiker van deze voorwaarden. Hierna te noemen leverancier.

Consument: een wederpartij die handeld als natuurlijk persoon of bevoegd is te handelen namens het bedrijf. 

Overeenkomst: overeenkomst tussen leverancier en de consument. 

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van een bedrijf.

Artikel 2
Voorwaarden 

2.1
 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de leverancier en consument waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

Tenzij door de leverancier van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 
Aanbiedingen en offertes. 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke en/of electronische vorm, tenzij leverancier om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 

3.2 Leverancier is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

3.3 Indien de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

3.4 Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 
Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door leverancier via http://www.verfgoedkoper.nl gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de website van verfgoedkoper aangegeven wijze heeft geplaatst. 

Artikel 5 
Uitvoering bestelling 

5.1 De leverancier zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. 

5.2 Indien de bezorging niet mogelijk is door bijvoorbeeld tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een maand nadat de bestelling bij de leverancier is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 
Levering 

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het faktuuradres van de consument dat het laatst aan de leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 

6.2 De consument is dient de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat de leverancier hem hiervan in kennis heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Komen de leverancier en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging onder in deze voorwaarden onder Artikel 7 beschreven manier, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. 

6.5 Indien de leverancier gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan de leverancier ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 
Bezorging

7.1 Indien de leverancier van de overeenkomst aan de consument andere vastgestelde condities heeft medegedeeld behoud de leverancier het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

7.2 Wanneer de consument kiest voor gewone verzending, dan kan verfgoedkoper.nl niet gehouden worden voor schade tijdens transport.

7.3 Verzending en levering kan alleen in Nederland plaatsvinden.

Artikel 8 
Garantie 

8.1 Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

8.2 De onder 8.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan leverancier. 

8.3 De onder artikel 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

8.4 De faktuur wordt tevens beschouwd als garantiebewijs. Bij gebreke dient u de faktuur als zijnde aankoopbewijs mee te leveren. 

8.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van leverancier vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan leverancier te verschaffen. 

8.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 

8.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is leverancier in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 9 
Reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 72 uur na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Wanneer de garantietermijn van consument verlopen is, is leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten in rekening te brengen. 

9.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, en zoals leverancier aangeeft. 

9.5 Het geleverde product dient voor gebruik te worden gecontroleerd op eventuele kleurafwijkingen, beschadigingen en / of type product. 

9.6 Op kleur gemaakte producten kunnen door ons niet retour genomen worden. Tevens kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor geringe kleurverschillen t.o.v. monsters en/of stalen. Ook niet bij kleurverschillen tussen zendingen. 

9.7 Bij schade door een bij  9.5 bedoeld product heeft de consument alleen recht op vervanging van het product. De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.

Artikel 10 
Eigendomsbehoud 

10.1 De leverancier blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 
Risico overgang 

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12
Betaling 

12.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling bij aflevering voldaan te worden. 

12.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden voor aflevering van de bestelling via de door de leverancier aangegeven betalingsmogelijkheden. 

12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

12.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

12.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn word er een herinnering gestuurd om aan het verstrijken van de betalingstermijn te herinneren. Mocht hieraan geen gehoor worden gegeven komt er nogmaals een herinnering waaraan 15 euro kosten zijn, plus de in artikel 12.4 verschuldigde rente. Indien hier nogmaals niet op wordt gereageert zal er op dat moment een leveringsstop gelden, totdat het volledige bedrag inclusief kosten en verschuldigde rente integraal is voldaan, waarbij betaling eerst op de kosten en rente in mindering zal worden gebracht en vervolgens als laatste op de hoofdsom. 

12.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de consument jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 
Opschorting 

13.1 Indien de consument enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft de leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is. 

13.2 leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, wanneer: De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

13.3 Voorts is verfgoedkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van consument direct opeisbaar. Indien de leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

13.5 De leverancier behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 
Auteursrecht/Copyright 

14.1 De website: http://www.verfgoedkoper.nl is auteursrechtelijk beschermd met Copyright. Alle informatie op de webisite: http://www.verfoedkoper.nl bestaande uit foto's, logo's, opmaak, lay-out, banners, tekst, of welke informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze gekopieerd, verveelvoudigd, gepubliceerd, afgedrukt, opgeslagen of verzonden worden. dan op de normale wijze zoals uw webbrowser met deze informatie omgaat. 

14.2 Het gebruik c.q. misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.

Artikel 15 
Overmacht 

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Een eventuele staking bij leverancier wordt hieronder begrepen.

15.3 De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. 

15.4 Wanneer de overeenkomst langer dan 2 maanden wordt opgeschort, kunnen beide partijen afzien van de overeenkomst, waarna er geen verplichting tot schadevergoeding kan worden gedaan. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Tenzij door partijen anders overeengekomen. 

15.5 Voorzover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 16 
Geschillen en toepasselijk recht 

16.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

16.3 Partijen zullen eerst het geschil in onderling overleg proberen te beslechten, waarna zonder uitkomst een bevoegd rechter uitspraak zal doen.

16.4 Op elke overeenkomst tussen de leverancier en consument is het Nederlands recht van toepassing.

Contact gegevens

Bovenstreek 10

8391 HN

Noordwolde fr

KvK: 011 09 254

BTWnr: NL8145.84.404.B01